Lid raad van toezicht, voorzitter auditcommissie

.Zie jij cliënten eerst en vooral als medemensen? Wij ook. Bij Esdégé-Reigersdaal werken we aan een goed leven voor en mét elkaar. Als lid van de raad van toezicht houd jij toezicht op onze organisatie.

De raad van toezicht voert haar taken uit conform de door haar geformuleerde visie op toezicht. Deze visie is vooral gebaseerd op het karakter van Esdégé-Reigersdaal. In die visie is de zorg daadwerkelijk dichtbij, rondom en samen met cliënten georganiseerd. Vanuit het toezicht ondersteunen wij de grote verantwoordelijkheid en bevoegdheid die daarmee rond passende zorg op de locaties is belegd.
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en komt zes à zeven keer per jaar bijeen. De besturing van Esdégé-Reigersdaal is opgedragen aan een 3-hoofdige raad van bestuur.
De organisatie is volop in ontwikkeling waarbij gezonde financiën en een stevig antwoord op de uitdagingen in de arbeidsmarkt belangrijke randvoorwaarden zijn voor langdurig succesvolle visie-gestuurde zorg.
De raad van toezicht fungeert als team. In de samenstelling wordt gestreefd naar een verscheidenheid in deskundigheden en persoonlijkheden. Doordat van één van de leden de zittingstermijn eindigt is de raad van toezicht per 1 januari 2025 op zoek naar een nieuw lid met een financieel profiel, tevens voorzitter van de auditcommissie.

Als lid raad van toezicht weet je een juist evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand en ben je een kritische en alerte sparringpartner voor de raad van bestuur. De taken als toezichthouder worden uitgevoerd vanuit de bevoegdheden die in de statuten zijn vastgelegd. Dit betekent dat je, in samenwerking met de overige leden van de raad van toezicht, het gevoerde beleid toetst, gevraagd en ongevraagd adviseert en een klankbordrol vervult. De raad van toezicht is tevens werkgever van de raad van bestuur en hoeder van een constante dialoog met relevante belanghebbenden.
Op basis van jouw expertise ben je een kritisch klankbord op financieel gebied en ben je voorzitter van de auditcommissie.

Als lid van de raad van toezicht beschik je over een brede maatschappelijke belangstelling en herken je jezelf in de visie en uitgangspunten van Esdégé-Reigersdaal. Je kunt je vinden in de visie op toezicht zoals deze door de raad van toezicht is vastgesteld. Je bent in staat om op strategisch niveau beleid te beoordelen en jouw opinie op een constructieve wijze onderdeel te laten zijn van collegiale besluitvorming.
Verder zoeken wij iemand die:

* Een op samenwerking en vertrouwen gericht persoon is en een breed georiënteerde financieel deskundige, zoals een achtergrond in de financiële economie of als register accountant.

* Over de kwaliteiten beschikt om de auditcommissie voor te zitten. Kennis van de financiering in de zorg is een pre.

* In staat is zicht te krijgen en te houden op alle voor de organisatie van belang zijnde beleidsvelden en voor de organisatie relevante ontwikkelingen.

* In staat is afstand te nemen, hoofdlijnen te onderscheiden en met name het lange termijn perspectief goed voor ogen te houden.

* Interesse heeft en kennis van digitalisering en informatisering.

* Gevoel heeft voor ondernemerschap.

* Beschikt over toezichthoudende ervaring en een goed beeld heeft van de toezichthoudende verantwoordelijkheid en de daarbij horende positie.

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. De centrale cliëntenraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de benoeming. Een aftredend lid is éénmaal herbenoembaar.
Voor leden van de raad van toezicht bestaat er een passende honoreringsregeling conform de richtlijnen van de NVTZ. Esdégé-Reigersdaal is ingedeeld in klasse V.

Bij Esdégé-Reigersdaal geven we elkaar de ruimte om zelf beslissingen te nemen, zo werken we aan een waardevol bestaan voor, volgens en met onze cliënten. Onze medewerkers hebben de regie over het eigen werk. Zij krijgen de tijd en ruimte om een sterke relatie met de cliënten op te bouwen, zodat zij hen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. De leden van de raad van toezicht sluiten bij deze werkwijze aan door zich in hun toezicht zoveel mogelijk te richten op de bedoeling van formele voorschriften en kaders en zo min mogelijk op systeemvereisten. Dit is verwoord in een specifieke ‘visie op toezicht’ van Esdégé-Reigersdaal.

Je kunt tot zaterdag 31 augustus reageren op deze vacature. Dit kun je doen door te kiezen voor ‘solliciteer’ op deze pagina.  Je ontvangt via e-mail een bevestiging dat je reactie goed is ontvangen.

Nadere informatie omtrent de functie kan worden verkregen bij John Bos, voorzitter van de remuneratiecommisie van de raad van toezicht, te bereiken via het directiesecretariaat van Esdégé-Reigersdaal, telefoonnummer 0226-332397.

NB: acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt NIET op prijs gesteld.


Deze vacature is van: